S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Style Pretty s.r.o.
SNP 2941/94
Snina 069 01
tel: +421944891057
fax: IBAN: SK59 0900 0000 0051 7375 9915
napíšte nám
IČO: 53178467 DIČ: 2121294153
IČ DPH:SK2121294153

NAJPREDÁVANEJŠÍ


» Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

 

Identifikácia predávajúceho:

 

Style Pretty s.r.o.
SNP 2941/94
Snina 069 01
tel: 0944891057
napíšte nám

 IČO: 53178467

 DIČ: 2121294153

IČ DPH: SK2121294153


 Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40671/P

 IBAN: SK59 0900 0000 0051 7375 9915

 

 

(ďalej len „predávajúci“)

 

Obchodné podmienky:

 1. Základné ustanovenia
 2. Kúpna zmluva
 3. Cena a platobné podmienky
 4. Dodacie podmienky
 5. Odstúpenie
 6. Záverečné ustanovenia

 

 1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.stylovaakrasna.sk (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.2. Tieto VOP platia pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.stylovaakrasna.sk prejavili záujem o kúpu tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.stylovaakrasna (ďalej len „kupujúci“).

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.5. Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.6. Pre odstránenie pochybností platí, že kupujúcim je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Ak názov podnikateľa nekorešponduje s údajom o IČO, DIČ alebo IČ DPH, rozhodujúcim pre identifikáciu podnikateľa je údaj o IČO.

1.7 Tovarom sú produkty, ktoré sú prezentované na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúcehowww.kadernickezariadenia.sk(ďalej len „tovar“).

1.8. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.9. V prípade, že si predávajúci a kupujúci písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávke majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávky ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak zo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vyplýva, že predávajúci tieto komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky obsiahnuté v objednávke akceptoval.

 

 1. Kúpna zmluva

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý kupujúci urobil vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.stylovaakrasna.sk, predmetom ktorých je odplatné dodanie tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.stylovaakrasna.sk kupujúcemu (ďalej len "objednávka"). Podmienkou platného potvrdenia objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu, a to na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, zo strany predávajúceho, predmetom ktorej je oznámenie o akceptovaní objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru, ceny tovaru a termínu dodania tovaru. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka považuje za záväznú.

2.3 Uzavretú kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.

2.4. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky záväzne akceptovanej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).

2.5. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za objednaný tovar.

2.6. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

2.8 Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako opis hlavných vlastností tovaru.

 

 1. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho a je zverejnená prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.stylovaakrasna.sk. Ceny tovaru uvedené v cenníku môžu podliehať jednostranným zmenám vykonaným zo strany predávajúceho. Cena tovaru objednaného kupujúcim je uvedená v objednávke. Ak nie je v objednávke uvedené inak, cena tovaru predstavuje cenu vrátane DPH.

3.2.Predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z ceny tovaru uvedenej v objednávke, ak kupujúci v objednávke uvedie kód kupónu, ku ktorému sa zľava vzťahuje. Výška zľavy závisí od dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá vyplýva z kódu kupónu kupujúceho uvedeného v objednávke.

3.3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.4.Povinnosť kupujúceho uhradiť cenu tovaru nie je dotknutá ani v prípade vzniku nárokov kupujúceho z vád tovaru (viď Reklamačný poriadok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.stylovaakrasna.sk). Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho cenu tovaru jednostranne započítať.

3.5.Kupujúci uhrádza cenu tovaru v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci neuhrádza cenu tovaru pri prevzatí tovaru, splatnosť ceny tovaru je 14 (štrnásť) dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. V prípade úhrady ceny tovaru prevodom/vkladom na účet predávajúceho sa cena tovaru považuje za uhradenú okamihom pripísania ceny tovaru na účet predávajúceho k voľnej dispozícii.

3.6 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu, náklady na balenie a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. Pri dodaní tovaru platí kupujúci cenu tovaru, náklady na dopravu, náklady na balenie a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný území Slovenskej republiky. Pre prípad, kedy má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi predávajúcim a kupujúcim; bez tejto dohody nie je kúpna zmluva uzatvorená.

 

 1. Dodacie podmienky

4.1.Dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 48 hodín do 7 dní od dátumu potvrdenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcu môže byť dodacia lehota dlhšia. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje.

4.2.Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, a to v mieste dodania alebo v mieste odberu podľa jeho voľby uvedenej v objednávke. Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa. Miestom odberu je prevádzka predávajúceho uvedená v objednávke ako odberné miesto.

4.3.Ak má byť tovar kupujúcemu dodaný, kupujúci je povinný v objednávke uviesť správnu a úplnú poštovú adresu ako dodaciu adresu, je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na dodanie tovaru, tovar bezodkladne po jeho dodaní prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v dodacom liste alebo v prepravnom liste a zaplatiť zaň riadne a včas cenu tovaru. Ak má byť tovar kupujúcim odobratý v odbernom mieste, kupujúci je povinný dostaviť sa do odberného miesta v prevádzkovom čase, tovar prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v osobitnom doklade alebo zaplatením ceny tovaru.

4.4.Tovar je oprávnená za kupujúceho prevziať len osoba oprávnená konať v mene kupujúceho (napr. v prípade právnickej osoby - štatutárny orgán, zamestnanec kupujúceho). Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

4.5.V prípade, ak je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená a/alebo nekompletná, kupujúci nie je oprávnený zásielku prevziať, o tejto skutočnosti je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho a ak je tovar doručovaný prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti zo zasielateľskou spoločnosťou je povinný spísať zápis o škode.

4.6. Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu oprávnené náklady paušálne vo výške 5,- eur ( slovom: päť eur ), v prípade, že vznikla kúpna zmluva ( objednávka ), ktorú Kupujúci nestornoval alebo od ktorej neodstúpil do času odovzdania objednávky dopravcovi a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť Predávajúcemu alebo bol vyzvaný Predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal. 

Táto paušálna výška oprávnených nákladov zahŕňa náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

 

 1. Odstúpenie

5.1.Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho kupujúcemu, a to prevodom na účet kupujúceho alebo iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.2Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom:

5.2.1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5.2.2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.2.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z..

5.2.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa VOP je zverejnenýTU, pričom odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä avšak nielen presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum a podpis kupujúceho. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.2.5. Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a nepoužitý a to zaslaním alebo prinesením do sídla alebo na prevádzku predávajúceho, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota na odoslanie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

5.2.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

5.2.7. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5.2.8. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho.

5.2.9. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru závisia od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

5.2.10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.3Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 1. Záverečné ustanovenia

6.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 250/2007 Z.z. .

6.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

6.3. Predávajúci má právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré boli v platnosti v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

6.4. Tieto VOP sú platné odo dňa 25.05.2018

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Style Pretty s.r.o.

SNP 2941/94

Snina 069 01

           

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento tovar: ..............

            Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

            Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

            Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

            Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

            Dátum ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Mjg4NDYwZj